اکران فیلم پرخشونت واهانت آمیز به مقدسات دینی و ملی خانه پدری که با ورود قوه قضاییه و اعتراضات مردم در سینماها متوقف شد ولی فیلم “سال دوم دانشکده من” با حرمت شکنی های اخلاقی هم اکنون در سینماهای کشور در حال اکران است! صریحاً در تبلیغات فیلم بیان شده که خواننده ی این فیلم یک زن به نام تارا صلاحی است! و اکران این فیلم که ساخته ۱۳۹۶ است را یک قدم برای افزایش آزادی زنان در کشور بیان میکنند!⬇️