اهمیت_گزارش: فوری

مکان_دقیق_وقوع_منکر_یا_تخلف_را_مشخص_فرمایید: خیابان دماوند تهران و…

زمان_دقیق_وقوع_منکر_یا_تخلف_را_مشخص_فرمایید: دائمی

شرح گزارش: مغازه کادویی نوبل، مجسمه ای مستهجن از زنی نیمه عریان در ویترین مغازه گذاشته و…