موضوع_گزارش: کشف حجاب

اهمیت_گزارش: فوری

مکان_دقیق_وقوع_منکر_یا_تخلف_را_مشخص_فرمایید: تقاطع خ دماوند و سی متری نیرو هوایی

زمان_دقیق_وقوع_منکر_یا_تخلف_را_مشخص_فرمایید: ۱۵:۱۵

شرح_گزارش: پراید به شماره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ایران ۵۵ دو دختر بی حجاب سوار بودند

**************

پیگیری_گزارش :باسلام و تشکر از شما، گزارش جهت ثبت در سامانه ناظر یک ارسال گردید