گزارش کشف حجاب خودرو

موضوع_گزارش: کشف حجاب اهمیت_گزارش: فوری مکان_دقیق_وقوع_منکر_یا_تخلف_را_مشخص_فرمایید: تقاطع خ دماوند و سی متری نیرو هوایی زمان_دقیق_وقوع_منکر_یا_تخلف_ر...

پیگیری گزارشات Archives - پایگاه خبری رصد معروفات و منکرات