باتوجه به شایعه پراکنی بعضی از مسئولین و نسبت دروغ دادن به رهبر معظم انقلاب میبایست هرچه سریعتر با عاملان این شایعات برخورد قانونی صورت گیرد