پایگاه خبری رصد معروفات و منکرات

تصحیح پیامکی کد ملی ثبت شده

دقت نمایید که هویت شما از طریق شماره همراه و کد ملی ثبت شده، میتواند مورد احراز قرارگیرد لذا در صحت اطلاعات وارد شده دقت فرمایید.

کد تأیید جهت اصلاح کدملی شما، به شماره همراهی که در سامانه ثبت کرده اید، ارسال خواهد شد.

بازیابی کد ملی